Header menu

Annonceringsportal

Forside

Tilladelse til vandindvinding fra boring BRD269p35 i Lersøparken

Officiel titel Tilladelse til vandindvinding fra boring BRD269p35 i Lersøparken
Bydele Nørrebro
Emneord Tilladelse til grundvandssænkning
Introtekst Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til indvinding af grundvand efter § 20 i vandforsyningsloven (LBK nr. 602 af 10/05-2022) HOFOR A/S har d. 19. oktober 2022 ansøgt om tilladelse til oppumpning af grundvand fra boring BRD269p35, matr.nr. 6337b, Udenbys Klædebo Kvarter, København. Oppumpningen sker i forbindelse med etablering af undersøgelsesboringer som led i forundersøgelserne til Svanemøllen Skybrudstunnel.
Beskrivelse
Projektet
Som en del af forundersøgelserne til Svanemøllen Skybrudstunnel skal der laves boringer hele vejen langs tunnelstrækningen. Der er tidligere blevet etableret boringer i området, bl.a. BRD269p35. For at etablere nogle af de nye boringer i den kommende fase, er det nødvendigt at lave en midlertidig grundvandssænkning, grundet artesisk vandtryk i det primære magasin. Til grundvandssænkningen bruges den tidligere etablerede boring BRD269p35. Grundvandssænkningen forløber over 3 uger, med en maksimal pumpeydelse på 20 m3/t. Der vil blive oppumpet 10000 m3 vand under etableringen af den nye boring BRD495p35, som. HOFOR har ansøgt om og fået tilladelse til at udføre den 16. december 2022 (dok.nr. 2022-0382765-4).

Selve boringen BRD269p35, der skal bruges til vandindvindingen, er placeret på grænsen mellem ukortlagt og V2-kortlagt grund. Dels er boringen placeret tæt på S-togsbanen, og området nord for banen har tidligere været affaldsdeponi, med fund af olieprodukter, zink, tungmetaller og PAH?er i forureningsundersøgelser. Området lige syd for boringen har tidligere været anvendt af DSB, og ved undersøgelser i forbindelse med salg er der konstateret forurening med bly.

Område for Miljø og Bylivs vurdering
Da der ikke er givet nogen præcis dato for hvornår oppumpningen skal finde sted, har Område for Miljø og Byliv sat vilkår (vilkår 3) om at skulle informeres senest 5 dage forud for igangsættelse.
Derudover er der stillet vilkår (vilkår 4) om at der skal udtages vandprøver for bestemte stoffer både før og efter oppumpningen, da der findes V2-kortlagte arealer både syd og nord for området.
Der er indsat vilkår (vilkår 5-8) om pejling af udvalgte boringer tæt på indvindingen i boring BRD269p35, for at overvåge bortledningens eventuelle påvirkning af omgivelserne, herunder jernbanen.

Naturbeskyttelse af områder og arter
Der er ingen Natura 2000-områder indenfor en afstand af 4 kilometer af projektområdet, som kan påvirkes af projektet. De arealer der påvirkes, udgør ikke egnede levesteder for bilag IV-arter, og der er heller ikke kendskab til forekomster af sådanne. Der fældes ingen træer i forbindelse med projektet.

Område for Miljø og Byliv vurderer, at med de angivne vilkår i tilladelsen kan vandindvindingen udføres uden uacceptable risici for miljøet og de omkringliggende arealer.

Hvis der er spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte Jord og Grundvand på grundvand@kk.dk eller ringe til vores kontaktcenter på tlf. 33 66 56 00.
AfgørelserAfgørelse
Publiceret 2023-01-18 10:39:00
Publiceret indtil 2023-02-16
Sgsnr. 2022-0333276
Ansvarlig Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Miljø og Byliv, Jord og Grundvand