Header menu

Annonceringsportal

Forside

Tilladelse til A-boringer til udluftning af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel på Ingerslevsgade 52, 1705 København V

Officiel titel Tilladelse til A-boringer til udluftning af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel på Ingerslevsgade 52, 1705 København V
Bydele Vesterbro - Kongens Enghave
Emneord Boringstilladelse
Introtekst Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til udførelse af 4 A-boringer efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven (LBK 100 af 19/01-2022). HOFOR A/S har d. 10. februar 2023 ansøgt om udførelse af 4 A-boringer på Ingerslevsgade 52, 1705 København V, i forbindelse med etableringen af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel. Formålet er at udlufte under konstruktionen af skybrudstunnelen. Boringerne forventes udført i uge 8, 2023, og sløjfet i november 2023.
Beskrivelse
Projektet
I forbindelse med etablering af skybrudstunnellen fra Skt. Jørgens Sø til Kalvebod Brygge ønsker HOFOR at etablere 4 udluftningsboringer ved Ingerslevsgade 52, 1705 København V. Boringerne etableres for at sikre en kontrolleret udluftning af overtryk i jorden, således at overtrykket i mindst muligt omfang påvirker og risikerer at flytte på forureningen i jorden.

Boreentreprenøren er M.J. Eriksson A/S. Boringerne forventes udført i uge 8, 2023 og forventes sløjfet i november 2023. Den forventede boredybde er kote -16 m DVR90, med en forventet filtersætning mellem kote -12 og -16 m DVR90.

Område for Miljø og Bylivs vurdering
Område for Miljø og Byliv vurderer, at de ansøgte boringer kan udføres som beskrevet uden behov for særlige vilkår.

Naturbeskyttelse af områder og arter
Der er ingen Natura 2000-områder indenfor ca. 2,85 kilometers afstand, som kan påvirkes af projektet. De arealer der påvirkes, udgør ikke egnede levesteder for bilag IV-arter, og der er heller ikke kendskab til forekomster af sådanne. Der fældes ingen træer i forbindelse med projektet.

Område for Miljø og Byliv vurderer, at med de angivne vilkår i tilladelsen kan boringerne udføres uden uacceptable risici for miljøet og de omkringliggende arealer.

Hvis der er spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte Jord og Grundvand på grundvand@kk.dk eller ringe til vores kontaktcenter tlf. 33 66 56 00.
AfgørelserAfgørelse
Publiceret 2023-03-13 14:40:00
Publiceret indtil 2023-04-10
Sgsnr. 2023-0059833
Ansvarlig Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Miljø og Byliv, Jord og Grundvand