Header menu

Annonceringsportal

Forside

Tilladelse til mellemoplag og genanvendelse af grus ved Nordhavns Plads på matr. nr. 2bi Frihavnskvarteret, Southamptongade 7, 2150 Nordhavn

Officiel titel Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til mellemoplag og genanvendelse af grus ved Nordhavns Plads på matr. nr. 2bi Frihavnskvarteret, Southamptongade 7, 2150 Nordhavn
Bydele Østerbro
Emneord Tilladelse til genanvendelse
Introtekst Område for Miljø og Byliv har givet Jönsson Entreprise A/S tilladelse til at mellemoplagre og genanvende lettere forurenet grus i forbindelse etablering af pareringshus ved Nordhavns Plads på matr. nr. 2bi Frihavnskvarteret, Southamptongade 7, 2150 Nordhavn.
Beskrivelse Da den ønskede genanvendelse af forurenet jord kan indebære en risiko for forurening af jord og grundvand, kræves en vurdering efter § 19, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Område for Miljø og Byliv vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at genanvendelsen ikke vil medføre nogen væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand. 

Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klage skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal https://naevneneshus.dk/ frem til fire uger, efter tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. 


Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et klagegebyr. 

Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.

Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
AfgørelserTilladelse
Publiceret 2023-05-16 14:39:00
Publiceret indtil 2023-06-16
Sgsnr. 2023-0169902
Ansvarlig Teknik- og Miljøforvaltningen, Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed, Område for Miljø og Byliv, Jord og Grundvand