Header menu

Annonceringsportal

Forside

Tilladelse til udledning af overfladevand ved Sluseholmen 3 til Fordgraven

Officiel titel Tilladelse til udledning af overfladevand ved Sluseholmen 3 til Fordgraven
Bydele Vesterbro - Kongens Enghave
Emneord Udledningstilladelse
Introtekst Artelia A/S har, på vegne af Arbejdernes Landsbank A/S, ansøgt om tilladelse til udledning af overfladevand fra Sluseholmen 3, 2450 København SV, matr. nr. 377a, Kongens Enghave, til Fordgraven, Københavns Havn, i forbindelse med et byggeri projekt.
Beskrivelse Der skal anlægges to bygninger for Arbejdernes Landsbank og i den forbindelse skal der etableres fortove, en vej og nogle enkelte grønne arealer mv. Ansøgningen omhandler området udenfor bygninger. Der er tale om et nyt udløb, der vil komme i brug ved alle regnhændelser. Vandet renses via sandfangsbrønd og olieudskiller før det udledes til havet.  

I forhold til ansøgers oplysninger om trafikbelastningen, vurderer Område for Miljø og Byliv at vandet skal renses før det kan udledes. Der stilles i denne tilladelse krav til, at alt vandet skal passere korrekt dimensionereret sandfang og olieudskiller inden udledning. Det forventes, at Københavns Kommunes forskrift vedrørende indretning, drift og tømning af olie- og benzinudskillere, samt slam og sandfang følges. Der er desuden stillet vilkår om, at der ved brug og drift af befæstede arealer ikke må anvendes stoffer til gødskning, renhold, algebekæmpelse mv., som kan udledes til recipienten.

Det er samlet set Område for Miljø og Bylivs vurdering, at udledningen er forenelig med de eksisterende målsætninger for vandkvaliteten samt med de hydrauliske forhold i Fordgraven.

Det nærmeste Natura 2000-område er område nr. 143 ?Vestamager og havet syd for?. Område for Miljø og Byliv vurderer, at en eventuel påvirkning af udpegningsgrundlagets arter og naturtyper vil være af underordnet betydning, dels på grund af afgørelsens vilkår, og dels på grund af afstanden fra lokaliteten til Natura-2000 området.

Ligeledes vurderer Område for Miljø og Byliv at projektet ikke vil have negativ betydning for bilag IV arter eller have negativ påvirkning på andre beskyttelseskrævende arter. 
AfgørelserTilladelse til udledning af overfladevand fra Sluseholmen 3
SupplerendeBilag 1. Ansøgning
Bilag 2. Kortmateriale
Publiceret 2023-05-22 11:53:00
Publiceret indtil 2023-06-19
Sgsnr. 2023-0018315
Ansvarlig Teknik-, og Miljøforvaltningen, Bygge-, Parkering og Miljømyndighed, Områder for Miljø og Byliv, Vand og Natur