Header menu

Annonceringsportal

Forside

Lønstrupvej - Nedlæggelse af 2 delstrækninger af offentlig vej

Officiel titel Lønstrupvej - Nedlæggelse af 2 delstrækninger af offentlig vej
Bydele Vanløse
Emneord Andet
Introtekst Københavns Kommune har besluttet, at lade den del af Lønstrupvej som i dag er delvist anlagt som en del af skolegården hørende til Damhusengens Skole nedlægge som offentlig vej.
Beskrivelse Københavns Kommune har besluttet, at lade den del af Lønstrupvej som i dag er delvist anlagt som en del af skolegården hørende til Damhusengens Skole nedlægge som offentlig vej. Arealet er vist med rødt på nedenstående kort. Det er tillige besluttet at nedlægge det ikke anlagte vejareal som er offentlig vej og i dag er anlagt som en offentlig park langs med Ålekistevej og anvendes i dag til midlertidige pavilloner til en kommunal daginstitution. Dette areal fremgår med grøn på nedenstående kort.

Nedlæggelsen sker i overensstemmelse med lokalplan nr. 582 ?Damhusengens Skole?, der er bekendtgjort d. 3. december 2019. Borgerrepræsentationen har på deres møde d. 3. marts 2022 givet forvaltningen bemyndigelse til at dele af Lønstrupvej som vist på ovenstående kort nedlægges som vej og arealoverføres til matrikel 211 Vanløse.

Arealerne henligger i dag som delvist uanlagte og ryddet efter den gennemførte ekspropriation til og anlæg af jernbaneanlægget gennem området. Nedlæggelsen og sammenlægningen af ejendommene sker med henblik på en efterfølgende udvikling af området og en udarbejdelse af ny lokalplan for området.

Arealerne er i dag registreret i matriklen som offentlig vej og anvendes alene som adgang til et begrænset antal ejendomme ved den lukkede stikvej. Ved nedlæggelsen sammenlægges de berørte matrikler og der udlægges ny vejadgang til de berørte ejendomme som privat fællesvej.

Det er kommunens vurdering, at vejarealerne kan nedlægges som offentlig vej, da der kan sikres ny adgangsvej til de berørte ejendomme efter aftale med grundejerne. Alle fremtidige ejendomme ved vejen kan således sikres anden vejadgang. Kommunen vurderer endvidere ikke, at vejarealerne har en færdselsmæssig eller trafikale vigtighed for andre ejendomme.

Ejere af ejendomme eller andre som mener, at vejarealerne er af vigtighed for adgangen til deres ejendom, kan komme med indsigelser mod beslutningen og kræve vejen opretholdt. Indsigelser skal indsendes inden 8 uger fra denne bekendtgørelse til vejaendring@kk.dk   

I forbindelse med beslutningen, skal kommunen gøre opmærksom på indholdet af vejlovens § 124 stk. 2 og stk. 7. samt vejlovens § 127 stk. 1 (Lov om offentlige veje, Bekendtgørelse nr. 1520 af 27.12.2014). Disse er gengivet herunder:

§ 124, Stk. 2. Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

§ 124, Stk. 7.  Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 127, Stk. 1. Kommunalbestyrelsen råder frit over det nedlagte areal, hvis vejen ikke skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej.

§
 127, Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for matrikulær berigtigelse af de ændrede ejendomsretlige forhold, i forbindelse med at vejen nedlægges som offentlig vej.


§
 127, Stk. 3. Ledningsejere kan ved nedlæggelse af vejarealer kræve, at kommunalbestyrelsen lader en ledningsdeklaration tinglyse på arealet. Ledningsejeren afholder udgifterne forbundet hermed.

SupplerendeKort
Publiceret 2022-12-20 15:59:00
Publiceret indtil 2023-02-14
Sgsnr. 2021-0257871
Ansvarlig Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligeholdelse