Header menu

Annonceringsportal

Forside

Annonceringsportal


Annonceringer om Andet

Annonceres fra 11-09-2023 indtil 10-10-2023
Tilladelse efter MBL §27 stk 2 i forbindelse med transplantation af ålegræsbed ved Trekroner til Nordhavn

WSP har på vegne af By & Havn ansøgt om tilladelse til at grave i forurenet sediment i forbindelse med transplantation af ålegræsbed fra et område sydøst for Trekroner (Lynetteholm) til ny kanal i Nordhavn.

Læs mere om Tilladelse efter MBL §27 stk 2 i forbindelse med transplantation af ålegræsbed ved Trekroner til Nordhavn


Annonceres fra 18-09-2023 indtil 17-10-2023
MBL § 19 tilladelse til anvendelse af Rapid cement til jordankre, Amaliekaj

Område for Miljø og Byliv har givet Aarsleff tilladelse til at benytte Rapid Cement i forbindelse med etablering af jordankre ved etablering af ny spuns ved renoveringen af Amaliekaj. Da den ønskede genanvendelse af forurenet jord kan indebære en risiko for forurening af jord og grundvand, kræves en vurdering efter § 19, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Område for Miljø og Byliv vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at anvendelsen af Rapid Cement ikke vil medføre nogen væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand. Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal https://naevneneshus.dk/ frem til fire uger, efter tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et klagegebyr. Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen. Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Læs mere om MBL § 19 tilladelse til anvendelse af Rapid cement til jordankre, Amaliekaj


Annonceres fra 20-09-2023 indtil 18-10-2023
§ 19-tilladelse til anvendelse af Hydraul-EZ® samt additiver til styret underboring ved Frederikssundsvej

HOFOR har den 28. juni 2023 ansøgt om tilladelse til brug af produkterne HYDRAUL-EZ®, DRILL-TERGE®, CLAY CUTTER PRO, REL-PAC®, XAN-BORE og AMC PAC-R. Produkterne skal bruges ved udførelse af en styret underboring ved Frederikssundsvej, nær Hyrdevangen i Brønshøj, i forbindelse med renovering og omlægning af en gasledning. Da den ønskede anvendelse af produkterne kan indebære en risiko for forurening af jord og grundvand, kræver anvendelsen en vurdering efter § 19, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Læs mere om § 19-tilladelse til anvendelse af Hydraul-EZ® samt additiver til styret underboring ved Frederikssundsvej


Annonceres fra 16-12-2022 indtil 01-01-2024
Miljøzone - Forbud mod dieseldrevne personbiler uden partikelfilter fra 1. oktober 2023.

Borgerrepræsentationen har den 15. december 2022 truffet afgørelse om, at også dieseldrevne personbiler skal have partikelfilter for at køre i Miljøzonen fra 1. oktober 2023.

Læs mere om Miljøzone - Forbud mod dieseldrevne personbiler uden partikelfilter fra 1. oktober 2023.