Header menu

Annonceringsportal

Forside

Tilladelse til vandindvinding fra boring BRD258p5, Lersøparken

Officiel titel Tilladelse til vandindvinding fra boring BRD258p5, Lersøparken
Bydele Bispebjerg
Emneord Tilladelse til grundvandssænkning
Introtekst Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til indvinding af grundvand efter § 20 i vandforsyningsloven (LBK nr. 602 af 10/05-2022). HOFOR A/S har d. 19. oktober 2022 ansøgt om tilladelse til oppumpning af grundvand fra boring BRD258p5, matr.nr. 5431, Udenbys Klædebo Kvarter, København. Oppumpningen sker i forbindelse med etablering af undersøgelsesboringer som led i forundersøgelserne til Svanemøllen Skybrudstunnel.
Beskrivelse
Projektet
Som en del af forundersøgelserne til Svanemøllen Skybrudstunnel skal der laves boringer hele vejen langs tunnelstrækningen. Der er tidligere blevet etableret boringer i området, bl.a. BDR258p5. For at kunne etablere de nye boringer i den kommende fase, er det nødvendigt at lave en midlertidig grundvandssænkning, grundet artesisk vandtryk i det primære magasin. Til grundvandssænkningen bruges den tidligere etablerede boring BRD258p5. Grundvandssænkningen forløber over 4 uger, med en maksimal pumpeydelse på 14 m3/t. Der vil blive oppumpet maks. 9.500 m3 vand under etableringen af den nye boring BRD499p35, som HOFOR har ansøgt om og fået tilladelse til at udføre den 14. december 2022 (dok.nr. 2022-0346192-2).

Selve boringen BRD258p5, der skal bruges til vandindvindingen, er placeret på grænsen mellem ukortlagt og V2-kortlagt grund. Området har tidligere været brugt som affaldsdepot og der er tidligere fundet olieprodukter, zink, tungmetaller og PAH?er i forureningsundersøgelser.

Område for Miljø og Bylivs vurdering
Da der ikke er givet nogen præcis dato for hvornår oppumpningen skal finde sted, har Område for Miljø og Byliv sat vilkår (vilkår 3) om at skulle informeres senest 5 dage forud for igangsættelse.
Derudover er der stillet vilkår (vilkår 4) om at der skal udtages vandprøver for bestemte stoffer før og efter oppumpningen, da der findes et V2-kortlagt areal lige ved siden af boringen.
Der er indsat vilkår (vilkår 5-8) om pejling af udvalgte boringer tæt på indvindingen i boring BRD258p5, for at overvåge bortledningens eventuelle påvirkning af omgivelserne, herunder jernbanen.

Naturbeskyttelse af områder og arter
Der er ingen Natura 2000-områder indenfor 3,5 kilometers afstand, som kan påvirkes af projektet. De arealer der påvirkes, udgør egnede levesteder for bilag IV-arter, og der er kendskab til forekomster af sådanne, men grundet projektets art (oppumpning af grundvand fra etableret boring), vurderer Område for Miljø og Byliv at projektet ikke vil have nogen indflydelse på omgivelserne. Der fældes ingen træer i forbindelse med projektet.

Område for Miljø og Byliv vurderer, at med de angivne vilkår i tilladelsen kan vandindvindingen udføres uden uacceptable risici for miljøet og de omkringliggende arealer.

Hvis der er spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte Jord og Grundvand på grundvand@kk.dk eller ringe til vores kontaktcenter på tlf. 33 66 56 00.
AfgørelserAfgørelse
Publiceret 2023-01-18 10:02:00
Publiceret indtil 2023-02-15
Sgsnr. 2022-0333270
Ansvarlig Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Miljø og Byliv, Jord og Grundvand