Header menu

Annonceringsportal

Forside

Tilladelse til mellemoplag og genanvendelse af lettere forurenet jord på Enghave Brygge, 2450 København SV, matr. nr. 1704a, 1704b, 1634, 1520a, 1562, 1563, 1605, 1602, 1611 og 1600 Udenbys Vester Kvarter

Officiel titel Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til mellemoplag og genanvendelse af lettere forurenet jord på Enghave Brygge, 2450 København SV, matr. nr. 1704a, 1704b, 1634, 1520a, 1562, 1563, 1605, 1602, 1611 og 1600 Udenbys Vester Kvarter
Bydele Vesterbro - Kongens Enghave
Emneord Tilladelse til genanvendelse
Introtekst Område for Miljø og Byliv har givet By og Havn tilladelse til at mellemoplægge og genanvende lettere forurenet jord i forbindelse med med anlæggelsen af nye kanaler, et nyt vejareal, hvorunder der skal være nye hovedforsyningsledninger, samt omlægning af eksisterende fjernvarmeledning på Enghave Brygge.
Beskrivelse Da det ønskede mellemoplag og genanvendelse af forurenet jord kan indebære en risiko for forurening af jord og grundvand, kræves en vurdering efter § 19, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Område for Miljø og Byliv vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at genanvendelsen ikke vil medføre nogen væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand. 

Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klage skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal https://naevneneshus.dk/ frem til fire uger, efter tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. 


Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et klagegebyr. 

Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.

Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.  
AfgørelserTilladelse
Publiceret 2023-03-08 14:03:00
Publiceret indtil 2023-04-05
Sgsnr. 2023-0050293
Ansvarlig Teknik- og Miljøforvaltningen, Bygge-, Parkerings- og Miljømyndigheden, Område for MIljø og Byliv, Jord og Grundvand