Header menu

Annonceringsportal

Forside

Afgørelse om at etablering af 11-mands kunstgræsbane beliggende i Kløvermarkens idrætsanlæg, Raffinaderivej 3, 2300 København ikke er VVM pligtigt

Officiel titel Afgørelse om at etablering af 11-mands kunstgræsbane beliggende i Kløvermarkens idrætsanlæg, Raffinaderivej 3, 2300 København ikke er VVM pligtigt
Bydele Amager Øst
Emneord VVM-afgørelse (miljøpåvirkning)
Introtekst Virksomheder og VVM har den 8. februar 2023 modtaget en VVM-ansøgning fra Københavns Kommune, Byggeri København, om etablering og drift af en kunstgræsbane beliggende Kløvermarken Idrætsanlæg Raffinaderivej 3, 2300 København (Kløvermarken), Matr. 32 Amagerbros Kvarter, København.
Beskrivelse Virksomheder og VVM vurderer at ændringerne ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter Miljøvurderingslovens § 21.

Projektet betyder at der etableres af 11-mands kunstgræsbane i syd østlig del af Kløvermarkens idrætsanlæg. Det forgår af projektbeskrivelsen, at kunstgræsbanen er en 3. generationsbane med stabiliserende infill af kvartssand og stødabsorberende infill af natur kork-granulat. I tilknytning til banen etableres et ekstra træningsareal samt til opbevaring og naturlig nedsmeltning af sne under vinterdrift. Omkring kunstgræsbane og træningsareal etableres et 2,0 ? 4,0 m højt
stålgitterhegn i grøn farve og med et 10 cm højt granulatfang nederst mod terræn. Granulatfang er en sort plastplade som monteres på indersiden af boldhegnet. Granulatfanget skal sikre, at korkgranulat ikke forlader projektlokaliteten ved bl.a. vinterdrift og skybrud.

I forbindelse med etablering af kunstgræsarealet opsættes et nyt lysanlæg. Det nye anlæg består af i alt 6 stk. 18 m høje lysmaster. Lyset er et 125-250 lux system. Lysanlægget udføres jf. DS/EN 12193 og DS/EN 12464-2. Forventet placering af lysmasterne fremgår af Bilag 1a ? Kløvermarken.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Klagen skal indgives inden 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelse af afgørelsen jf. § 51. Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på https://naevneneshus.dk/. Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet
supportfunktion. Se mere herom på https://naevneneshus.dk/.

Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til den myndighed der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen.

AfgørelserAfgørelse
SupplerendeAnsøgning
Publiceret 2023-05-02 15:10:00
Publiceret indtil 2023-05-30
Sgsnr. 2023-0114970
Ansvarlig Teknik- og Miljøforvaltningen, BPM, enheden Virksomhed og VVM