Header menu

Annonceringsportal

Forside

Tilladelse til udførelse af A-boringer ved Mosesvinget 16, 34b og 91, 2400 Kbh NV

Officiel titel Tilladelse til udførelse af A-boringer ved Mosesvinget 16, 34b og 91, 2400 Kbh NV
Bydele Brønshøj-Husum
Emneord Boringstilladelse
Introtekst Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til udførelse af 3 A-boringer efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven (LBK 5 af 3/01-2023). HOFOR A/S har d. 31. marts 2023 ansøgt om udførelse af 3 A-boringer ved Mosesvinget 16, 34b og 91, matr.nr. 3415 og 3420, Brønshøj, København. Formålet er at udføre forundersøgelser i form af miljøtekniske analyser og pejling til et projekt om nedbringelse af overløb til Utterslev Mose.
Beskrivelse
Projektet
I forbindelse med planlægningen af et nyt forsinkelsesbassin som led i projekt for nedbringelse af overløb til Utterslev Mose, skal der etableres 3 miljøtekniske boringer (UTT001p14- UTT003p14). Boringerne udføres til forundersøgelse af, hvorvidt det er muligt at etablere et bassin i om-rådet. Boringerne filtersættes til senere brug, bl.a. miljøtekniske analyser og pejling.
Boringerne udføres i grønne arealer ved Mosesvinget. Der forventes en boringsdybde på 12 m u.t. Hvis sand træffes inden forventet borings-dybde, skal der som minimum bores 2 m i sand, også selvom dette indebærer, at forventet boredybde overskrides. Boringerne udføres i maj 2023 og forventes sløjfet i 2030.
Boringerne skal placeres i det fredede område omkring Utterslev Mose. To af boringerne skal etableres i det område, der er omfattet af søbeskyttelseslinien omkring mosen. Det er vurderet at boringerne, idet de afsluttes i terræn, ikke kræver en dispensation fra fredningen. Dermed er projektet i medfør af fredningsbestemmelserne og kræver jf. § 7 heller ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 ift. søbeskyttelseslinjen. 

Område for Miljø og Bylivs vurdering
Der er ingen Natura 2000-områder indenfor omkring 3 kilometers afstand, som kan påvirkes af projektet. De arealer der påvirkes, udgør ikke egnede levesteder for bilag IV-arter, og der er heller ikke kendskab til fo-rekomster af sådanne i området, hvor boringerne er placeret. Der fældes ingen træer i forbindelse med projektet.
Område for Miljø og Byliv vurderer, at med de angivne vilkår i tilladelsen kan boringerne udføres uden uacceptable risici for miljøet og de omkringliggende arealer.

Hvis der er spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte Jord og Grundvand på grundvand@kk.dk eller ringe til vores kontaktcenter tlf. 33 66 56 00.
AfgørelserTilladelse til udførelse af A-boringer ved Mosesvinget 16, 34b og 91, 2400 Kbh NV
Publiceret 2023-05-09 15:16:00
Publiceret indtil 2023-06-06
Sgsnr. 2023-0140981
Ansvarlig Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Miljø og Byliv, Jord og Grundvand