Header menu

Annonceringsportal

Forside

Tilladelse til udførelse af 5 A-boringer på Bispebjerg Kirkegård, 2400 København NV

Officiel titel Tilladelse til udførelse af 5 A-boringer på Bispebjerg Kirkegård, 2400 København NV
Bydele Bispebjerg
Emneord Boringstilladelse
Introtekst Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til udførelse af 5 A-boringer efter § 21 i vandforsyningsloven (LBK nr. 602 af 10/05-2022). WSP Danmark A/S har på vegne af Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kirkegårde d. 04/08-2023 ansøgt om udførelse af 5 A-boringer på Bispebjerg Kirkegård. Formålet er at monitere grundvandsstanden af det terrænnære grundvand. Boringerne udføres i efteråret 2023 og sløjfes et år efter etablering.
Beskrivelse På Bispebjerg Kirkegård, Frederiksborgvej 125, 2400 København NV, matr.nr. 3e, Utterslev, skal der i forbindelse med et skybrudsprojekt (Lokal Afledning af Regnvand, LAR-anlæg) etableres 5 boringer til at monitere vandstanden i et år. Boringerne udføres med en boredimension på 6?? til 4 m u.t og filtersættes 2-4 m u.t. Boringerne udføres i efteråret 2023 og sløjfes et år efter etablering.

Område for Miljø og Byliv vurderer, at boringerne vil kunne etableres uden behov for særlige vilkår, da boringernes formål og udførelse ikke omfatter særlige forhold.
Boringerne ligger i et indvindingsopland. Der er ingen Natura 2000-områder indenfor relevant afstand, som kan påvirkes af projektet. De arealer der påvirkes, udgør ikke egnede levesteder for bilag IV-arter, og der er heller ikke kendskab til forekomster af sådanne. Der fældes ingen træer i forbindelse med projektet.
AfgørelserAfgørelse
Publiceret 2023-09-01 14:23:00
Publiceret indtil 2023-09-29
Sgsnr. 2023-0336065
Ansvarlig Jord og Grundvand, Område for Miljø og Byliv, Bygge-, Parkerings-, og Miljømyndighed, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune