Header menu

Annonceringsportal

Forside

Tilladelse til udførelse af 7 A-boringer til forundersøgelser og pumpetest

Officiel titel Tilladelse til udførelse af 7 A-boringer til forundersøgelser og pumpetest
Bydele Indre By Amager Øst
Emneord Boringstilladelse Boringstilladelse
Introtekst Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til udførelse af 7 A-boringer samt indvinding af grundvand efter §§ 20 og 21 i vandforsyningsloven (LBK nr. 602 af 10/05-2022). Metroselskabet I/S har d. 20/07-2023 ansøgt om udførelse af 7 A-boringer på diverse lokationer i København /1/. Formålet er at undersøge jordbunds- og grundvandsforhold bl.a. ved pumpetest forud for fremtidig etablering af en ny M5 metrolinje. Boringerne ønskes udført i perioden september-november 2023. Boringerne forventes anvendt i op til tre år efter udførelse og sløjfes efter ophørt brug.
Beskrivelse
I forbindelse med fremtidig etablering af en ny M5 metrolinje skal Metroselskabet udføre en første runde af jordbundsundersøgelser. Formålet er at klarlægge jordbunds- og grundvandsforholdene, hvor de kommende stationer og skakte forventes placeret. Den grundlæggende geologiske, geotekniske, hydrogeologiske og miljøtekniske information fra forundersøgelserne skal bruges af Metroselskabet til udarbejdelse af konceptuelt design og miljøkonsekvensrapport.

Forundersøgelserne laves ved at etablere og bibeholde en række boringer i op til tre år. Denne tilladelse omfatter kun de boringer, hvor 1) Københavns Kommune er grundejer eller boringen er placeret i offentlig vej, 2) der udføres en 4-timers pumpetest og 3) arbejdet ikke kræver dispensation fra fredninger el.lign. Boringer, som ikke opfylder disse betingelser, behandles separat i andre tilladelser.

Denne tilladelse gælder udførelsen af 7 A-boringer (Tabel 1). Boringerne udføres med 8? borerør med undtagelse af Ø0401, der udføres med 10' borerør. Boringerne filtersættes i det primære magasin fra 1 m under toppen af kalken til bunden af boringen. Boringerne udføres i perioden september-november 2023 og bibeholdes til måling af vandstand og prøvetagning i op til tre år. Der udføres også en 4-timers pumpetest af hver boring med en forventet gennemsnitlig pumpeydelse på ca. 15 m3/time pr. boring. Boringerne sløjfes efter ophørt brug. Boringerne etableres og sløjfes af Geo.

Område for Miljø og Bylivs vurdering er, at de ansøgte boringer kan udføres som beskrevet uden særlige vilkår.
Der er ingen Natura 2000-områder indenfor relevant afstand, som kan påvirkes af projektet. De arealer der påvirkes, udgør ikke egnede levesteder for bilag IV-arter, og der er heller ikke kendskab til forekomster af sådanne. Der fældes ingen træer i forbindelse med projektet.

Etableringen og drift af boringerne påvirker ikke naturbeskyttelse af områder og arter.

Én boring er placeret inden for område med drikkevandsinteresse (Ø0101). Én boring (Ø0801) er placeret i Lergravsparken, hvis areal er fredet som rekreativt grønt område. Det er vurderet af Københavns Kommune, at boringen kan etableres og sløjfes som angivet i ansøgningen i overensstemmelse med fredningen.

Område for Miljø og Byliv vurderer, at med de angivne vilkår i tilladelsen kan boringerne udføres uden uacceptable risici for miljøet og de omkringliggende arealer.

Hvis der er spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte Jord og Grundvand på grundvand@kk.dk eller ringe til vores kontaktcenter på tlf. 33 66 56 00.


AfgørelserAfgørelse
Publiceret 2023-09-06 16:47:00
Publiceret indtil 2023-10-04
Sgsnr. 2023-0322757
Ansvarlig Jord og Grundvand, TMF