Header menu

Annonceringsportal

Forside

Tidsbegrænset udledningstilladelse til udledning af oppumpet grundvand ved Kalvebod Brygge

Officiel titel Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra matr. 1638, Udenbys Vester Kvarter, København, til Københavns Havn
Bydele Vesterbro - Kongens Enghave
Emneord Udledningstilladelse
Introtekst HOFOR har søgt om tilladelse til udledning af i 56.160 m3 oppumpet grundvand fra den udgravede skakt til Københavns Havn i relation til etablering af den kommende skybrudstunnel ved Kalvebod Brygge.
Beskrivelse
I forbindelse med etablering af den kommende skybrudstunnel mellem Skt. Jørgens Sø og København Havn ved Kalvebod Brygge etablerer HOFOR byggeplads ved Kalvebod Brygge 45. Byggepladsen etableres delvis på midlertidig inddæmmet areal ud i havnen og delvis på nuværende kaj. Der vil blive etableret en dyb skakt ved Kalvebod, hvorfra der skal tunneleres til Halmtorvet og Sankt Jørgens Sø.
I forbindelse med etablering af byggepladsen og skakten ved Kalvebod Brygge skal der foretages grundvandssænkning. Vandet ønskes i perioden januar 2023 til juni 2023 udledt til havnebassinet via et midlertidigt udledningspunkt, der etableres som et rør på terræn og ned langs kajkanten med udløb under overfladen. 

Det er samlet set Område for Miljø og Bylivs vurdering, at udledningen med de stillede vilkår, vil være af underordnet betydning for det nærmeste Natura 2000-område, ikke vil have negativ betydning for bilag IV arter eller have negativ påvirkning på andre beskyttelseskrævende arter.  Udledningen vurderes endvidere forenelig med eksisterende målsætninger for vandkvaliteten, badevand samt med de hydrauliske forhold ved Gasværkshavnen i Sydhavnen
AfgørelserTidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra matr. 1638, Udenbys Vester Kvarter, København, til Københavns Havn
Publiceret 2023-01-16 17:39:00
Publiceret indtil 2023-02-13
Sgsnr. 2022-0173531
Ansvarlig Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Miljø og Byliv