Header menu

Annonceringsportal

Forside

Tilladelse til anvendelse af tætningsprodukt ved skaktene ved Kalvebod Brygge og Sønder Boulevard

Officiel titel § 19-tilladelse til anvendelse af DryFlex 2 til tætning af Kalvebod Brygge skybrudstunnel, skakt SB og KALV
Bydele Vesterbro - Kongens Enghave
Emneord Andet
Introtekst I forbindelse med etablering af Kalvebod skybrudstunnel, skal to af de etablerede skakte ved Sønder Boulevard (SB) og ved Kalvebod Brygge (KALV) tætnes. Til dette formål ønskes anvendt produktet DRYflex2.
Beskrivelse Anlægget af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel understøtter og udgør rygraden i skybrudssikringen af Vesterbro og Frederiksberg jf. Skybrudsplanen fra 2011 Skybrudsledningen etableres fra Skt. Jørgens Sø til Kalvebod Brygge med udløb i Københavns Havn ved Kalvebod Brygge. Tunnelen bliver ca. 1.265 m lang. Til at igangsætte og modtage tunnelboremaskinen er der etableret 3 skakte på strækningen (se figur 1). I den midterste skakt, (kaldet SB) i krydset mellem Halmtorvet og Gasværksvej, ønsker HOFOR at anvende Dryflex 2 til at tætne rundt i kanten af bundpladen ud mod sekantpælene. For SB skal dette ske før end tunnelboremaskinen ankommer til skakt SB nordfra. Hertil skal skakt KALV også tætnes på samme vis.

Klagevejledning

Klageadgang
Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale klageportal senest den 18. april 2023.   Klage skal indgives via klageportalen https://naevneneshus.dk/, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.   Afgørelsen bliver annonceret på Københavns Kommunes annonceringsportal: www.kk.dk/annonceringsportalen.

Hvem kan klage?
Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.  

Opsættende virkning
Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.  

Søgsmål
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.
  Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på e-mail grundvand@kk.dk
AfgørelserTilladelse
Publiceret 2023-03-21 15:20:00
Publiceret indtil 2023-04-18
Sgsnr. 2023-0071360
Ansvarlig Jord og Grundvand, Område for Miljø og Byliv, Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed, Teknik- og Miljøforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE