Header menu

Annonceringsportal

Forside

Tilladelse til udførelse af 2 A-boringer ved rampen til Sydhavnsgadetunnellen, matr.nr. 1695a, Udenbys Vester Kvarter, 2450 København SV

Officiel titel Tilladelse til udførelse af 2 A-boringer ved rampen til Sydhavnsgadetunnellen, matr.nr. 1695a, Udenbys Vester Kvarter, 2450 København SV
Bydele Vesterbro - Kongens Enghave
Emneord Boringstilladelse
Introtekst Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til udførelse af 2 A-boringer efter § 21 i vandforsyningsloven (LBK nr. 602 af 10/05-2022). Rambøll har på vegne af Sund og Bælt Holding A/S den 23/3-2023 ansøgt om udførelse af 2 A-boringer ved rampen til Sydhavnsgadetunnellen på matr.nr. 1695a, Udenbys Vester Kvarter, 2450 København SV. Boringerne er permanente pejleboringer til monitering af grundvandsspejlet under rampen. De planlægges udført i juni-juli 2023, og da boringerne som udgangspunkt skal anvendes på en permanent basis, forventes det ikke, at de skal sløjfes.
Beskrivelse
Projektet
Hvis grundvandsspejlet under Sydhavnsgadetunnelen bliver for højt, kan det medføre alvorlige skader på tunnellen, fx i form af grundbrud, hvilket vil medføre forstyrrelser af togdriften. Der er derfor tidligere udført tre aflastningsboringer nord for tunnelen. For fremadrettet at kunne vurdere, hvornår det er relevant at renovere aflastningsboringerne, samt at renovere og evt. udbygge aflastningssystemet, skal grundvandsspejlet under rampen moniteres med to permanente pejleboringer.

Boreentreprenøren er Aarsleff. De to boringer planlægges udført i juni-juli 2023 med en boredimension på 6? og en forventet boredybde på 16,5 m u.t. Boringerne skal filtersættes med 5 m i kalken, hvilket forventes at være i intervallet 11,5-16,5 m u.t. Da de som udgangspunkt skal anvendes permanent, forventes det ikke, at boringerne skal sløjfes.

Område for Miljø og Bylivs vurdering
Område for Miljø og Bylivs vurdering er, at de ansøgte boringer kan udføres som beskrevet uden særlige vilkår.

Naturbeskyttelse af områder og arter
Der er ingen Natura 2000-områder indenfor 1,7 kilometers afstand, som kan påvirkes af projektet. De arealer der påvirkes, udgøres af banearealer, som ikke udgør egnede levesteder for bilag IV-arter, og der er heller ikke kendskab til forekomster af sådanne. Der fældes ingen træer i forbindelse med projektet.

Område for Miljø og Byliv vurderer, at med de angivne vilkår i tilladelsen kan boringerne udføres uden uacceptable risici for miljøet og de omkringliggende arealer.

Hvis der er spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte Jord og Grundvand på grundvand@kk.dk eller ringe til vores kontaktcenter på tlf. 33 66 56 00.
AfgørelserAfgørelse
Publiceret 2023-05-12 15:31:00
Publiceret indtil 2023-06-09
Sgsnr. 2023-0147803
Ansvarlig Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Miljø og Byliv, Jord og Grundvand