Header menu

Annonceringsportal

Forside

Tilladelse til udførelse af 5 A-boringer på Wilders Plads 11, 1403 København K

Officiel titel Tilladelse til udførelse af 5 A-boringer på Wilders Plads 11, 1403 København K
Bydele Indre By
Emneord Boringstilladelse
Introtekst Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til udførelse af 5 A-boringer efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven (LBK 5 af 3/1-2023). NIRAS A/S har på vegne af Wilders Plads Ejendomme A/S d. 4. april 2023 ansøgt om udførelse af 5 A-boringer på Wilders Plads 11, 1403 København K. Formålet er at udføre geo- og miljøtekniske undersøgelser forud for et boligbyggeri på grunden. Boringerne forventes udført i maj 2023, og sløjfes i november 2023.
Beskrivelse
Projektet
Forud for opførelsen af et 3-4 etagers boligbyggeri med eventuelt kælderniveau på Wilders Plads 11 skal der udføres 5 A-boringer til geo- og miljøtekniske analyser /1/, /2/. To af boringerne, GB02 og GB04, skal udføres til et dybere niveau end de tre andre boringer, og skal også anvendes til kapacitetstest /1/, /3/. Boringerne skal muligvis senere genanvendes til pumpeforsøg og midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med projektet.

Borentreprenøren er Butler Boreteknik ApS. Boringerne GB01, GB03 og GB05 forventes udført med en boredimension på 6?, en dybde på 12 m DVR90 og en filtersætning i intervallet 6-12 m DVR90, mens boringerne GB02 og GB04 forventes udført med en boredimension på 8?, en dybde på 17 m DVR90 og en filtersætning i intervallet 6-14 m DVR90. Boringerne forventes udført i maj 2023, og forventes sløjfet i november 2023.

Område for Miljø og Bylivs vurdering
Område for Miljø og Byliv vurderer, at boringerne kan udføres som beskrevet uden særlige vilkår.

Naturbeskyttelse af områder og arter
Der er ingen Natura 2000-områder indenfor relevant afstand, som kan påvirkes af projektet. Arealet der påvirkes, udgør ikke et egnet levested for bilag IV-arter, og der er heller ikke kendskab til forekomster af sådanne. Der fældes ingen træer i forbindelse med projektet.

Område for Miljø og Byliv vurderer, at med de angivne vilkår i tilladelsen kan boringerne udføres uden uacceptable risici for miljøet og de omkringliggende arealer.

Hvis der er spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte Jord og Grundvand på grundvand@kk.dk eller ringe til vores kontaktcenter tlf. 33 66 56 00.
AfgørelserAfgørelse
Publiceret 2023-05-19 14:44:00
Publiceret indtil 2023-06-16
Sgsnr. 2023-0161741
Ansvarlig Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Miljø og Byliv, Jord og Grundvand