Header menu

Annonceringsportal

Forside

Afgørelse om at etablering og drift af gaskedel og gasfakkel i tilknytning til Renseanlæg Damhusåen ikke er VVM-pligtigt

Officiel titel Afgørelse om at etablering og drift af gaskedel og gasfakkel i tilknytning til Renseanlæg Damhusåen ikke er VVM-pligtigt
Bydele Valby
Emneord VVM-afgørelse (miljøpåvirkning)
Introtekst Virksomheder og VVM har den 27. marts 2023 modtaget en VVM-ansøgning fra Biofos A/S, om etablering og drift af anlæg til termisk hydrolyse, ny gaskedel og gasfakkel i tilknytning til renseanlæg Damhusåen beliggende Parkstien 10, 2450 København SV, Matr. 2650a, Vigerslev København. Virksomheder og VVM vurderer, at ændringerne ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er VVM-pligtigt.
Beskrivelse
Projektet vil betyde at der etableres en ny gaskedel og en ny gasfakkel i tilknytning til det eksisterende energiproducerende anlæg. Dvs. anlægget vil nu omfatte to gaskedler (en eksisterende og en ny) samt
en gasmotor. Se mere i ansøgning og afgørelsesdokument. 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Klagen skal indgives inden 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelse af afgørelsen jf. § 51.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på https://naevneneshus.dk/. Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet supportfunktion. Se mere herom på https://naevneneshus.dk/.

Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen,
fremsendes en begrundet anmodning herom til den myndighed der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse
om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Information om klagegebyr kan findes på https://naevneneshus.dk/ under klagevejledning.

Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen.
AfgørelserAfgørelse
SupplerendeAnsøgning
Publiceret 2023-05-25 17:24:00
Publiceret indtil 2023-06-22
Sgsnr. 2023-0144722
Ansvarlig Teknik- og Miljøforvaltningen, BPM, Enheden Virksomheder og VVM