Header menu

Annonceringsportal

Forside

Tilladelse til anvendelse af REL-PAC, Drill-terge og HYDRAUL-EZ til etablering af styrede underboring fra Lindevang Koblingsstation til Vigerslev Koblingsstation

Officiel titel Tilladelse til anvendelse af REL-PAC, Drill-terge og HYDRAUL-EZ til etablering af styrede underboring fra Lindevang Koblingsstation til Vigerslev Koblingsstation
Bydele Valby
Emneord Andet
Introtekst Område for Miljø og Byliv har den 26. maj 2023 meddelt tilladelse til NCC A/S til brug af produkterne HYDRAUL-EZ, REL-PAC, og Drill-Terge til brug ved udførelse af en styret underboring fra 132 kV kabelanlæg HK13021 Lindevang Kbst. ? Vigerslev Kbst en længde på ca. 3,8 km
Beskrivelse
Da den ønskede anvendelse af produkterne HYDRAUL-EZ, REL-PAC, og Drill-Terge kan indebære en risiko for forurening af jord og grundvand, kræves en vurdering efter § 19, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Område for Miljø og Byliv vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at genanvendelsen ikke vil medføre nogen væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand. 

Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  Klage skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal https://naevneneshus.dk/ frem til fire uger, efter tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse.  Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et klagegebyr. 

Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.

Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 


AfgørelserTilladelse
Publiceret 2023-05-26 14:42:00
Publiceret indtil 2023-06-26
Sgsnr. 2023-0156783
Ansvarlig Jord og Grundvand, Område for Miljø og Byliv, Bygge- Parkerings- og Miljømyndighed, Teknik- og Miljøforvaltningen