Header menu

Annonceringsportal

Forside

Tilladelse til anvendelse af AALBORG FUTURECEM ? grøn cement CEM II/B-M (Q-LL) 52,5 N(LA) til etablering af renselag til betonplade under Nordhavnstunnel herunder areal til HOFOR pumpestation og forsyningsrør

Officiel titel Tilladelse til anvendelse af AALBORG FUTURECEM ? grøn cement CEM II/B-M (Q-LL) 52,5 N(LA) til etablering af renselag til betonplade under Nordhavnstunnel herunder areal til HOFOR pumpestation og forsyningsrør
Bydele Østerbro
Emneord Andet
Introtekst Besix-MHT JV har søgt om tilladelse til brug af produktet AALBORG FUTURECEM ? grøn cement CEM II/B-M (Q-LL) 52,5 N(LA) i forbindelse med etablering af renselag under betonlag forud for støbning af bundpladen til Nordhavns tunnelen samt areal til HOFORs nye pumpestation og forsyningsledninger på to korte strækninger inden for projektområdet til Nordhavnstunnel. Renselaget udføres som et tyndt uarmeret betonlag, der placeres på jorden før støbning af bundpladen for tunnelkonstruktionen på hele strækningen.
Beskrivelse Vejdirektoratet står for etableringen af Nordhavnstunnelen mellem Nordhavnsvej og Ydre Nordhavn ved Kattegatvej. Tunnelen skal være 1,4 km lang. Tunnelen vil blive opbygget som en cut and cover tunnel. Etablering af byggegruben til tunnelen kræver en midlertidig opfyldning på tværs af havnen, installation af støttemure (spunsvægge og sekantpæle) samt grundvandssænkning inden for byggegruben.
Der skal etableres renselag forud for bundpladen på hele tunnelstrækningen for at give et fast og jævnt underlag til understøtning af armering og for at forhindre at jord/grus blandes med den strukturelle beton. Den samlede mængde renselagsbeton til tunnelen er ca. 3200 m3. Det er anslået at 150 m3 bruges til HOFOR projektet.

Klageadgang
Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. Lov nr. 1552 af 27. december 2019 Lov om anlæg af en Nordhavnstunnel, § 6.

Søgsmål
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag in-den 6 måneder fra meddelelse af afgørelsen, jf. Lov nr. 1552 af 27. de-cember 2019 Lov om anlæg af en Nordhavnstunnel, § 13.
AfgørelserTilladelse til anvendelse af AALBORG FUTURECEM – grøn cement CEM II/B-M (Q-LL) 52,5 N(LA) til etablering af renselag til betonplade under Nordhavnstunnel herunder areal til HOFOR pumpestation og forsyningsrør
Publiceret 2024-05-03 16:01:00
Publiceret indtil 2024-05-31
Sgsnr. 2024-0098384
Ansvarlig Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed Teknik- og Miljøforvaltningen