Header menu

Annonceringsportal

Forside

Midlertidig oplag af rent jord på Kløverparken uden VVM

Officiel titel VVM-screening, etablering og drift af midlertidigt oplag af ca. 2 mio. tons ren jord, Kløverparken
Bydele Amager Øst
Emneord VVM-afgørelse (miljøpåvirkning)
Introtekst Forvaltningen har den 31. maj 2022 modtaget en VVM-ansøgning fra By og Havn A/S om etablering og drift af midlertidigt oplag af ca. 2 mio. tons ren jord (kategori 1) på Skanskas grund, Kløverparken, Prøvestensbroen/Prags Boulevard 1, forud for nyttiggørelse som opfyldningsmateriale i nyttiggørelsesprojektet Lynetteholm. Ansøgningen sker iht. miljøvurderingsloven (LBK nr. 1976 af 27/10/2021). Anlægget er omfattet af bilag 2, pkt. 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
Beskrivelse Forvaltningen har på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, vurderet, at den samlede påvirkning af projektet ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21, stk. 1.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Klagen skal indgives inden 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelse af afgørelsen jf. § 51.   Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.   Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på https://naevneneshus.dk/. Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet supportfunktion. Se mere herom på https://naevneneshus.dk/.   Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til den myndighed der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.   Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Information om klagegebyr kan findes på https://naevneneshus.dk/ under klagevejledning.   Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen.
AfgørelserVVM-screening
SupplerendeAnsøgning
Publiceret 2023-01-25 11:05:00
Publiceret indtil 2023-02-23
Sgsnr. 2022-0221603
Ansvarlig Lone Madsen