Header menu

Annonceringsportal

Forside

Tilladelse til anvendelse af betonprodukter med additiver ved Sluseholmen

Officiel titel § 19 tilladelse til boring samt anvendelse af MasterEase 4010, MasterAir 22SB, MasterSet R433 og MasterMatrix 101 ved etablering af betonsekantpæle ved Sluseholmen, AL-Nord
Bydele Vesterbro - Kongens Enghave
Emneord Boringstilladelse Andet
Introtekst I forbindelse med etablering af 802 sekantpæle ønsker MT Højgaard at anvende en række betonprodukter, hvor der er tilsat en række additiver, MasterAir 22SB, MasterMatrix 101, MasterSet R433 og MasterEase 4010.
Beskrivelse
MT Højgaard skal for Arbejdernes Landsbank bygge et nyt boligområde ved Sluseholmen. Forud for dette skal der etableres en række indfatningspæle i form af sekantpæle. Den beton der skal anvendes til sekant- og fundamentspælene vil indeholde en række additiver.

Sweco har på vegne af MT Højgaard ansøgt om tilladelse til brug af betonprodukterne Sekant25 og Sekant35A, som er tilsat MasterAir 22SB, MasterMatrix 101, MasterSet R433 og MasterEase 4010 til støbning af fundamentspæle og sekantpæle.

Anlægsarbejdet forventes at igangsættes i februar 2023 og afsluttet i 2024.

Klagevejledning
Klageadgang
Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale klageportal senest den 24. februar 2023.
Klage skal indgives via klageportalen https://naevneneshus.dk/, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.
Afgørelsen bliver annonceret på Københavns Kommunes annonceringsportal: www.kk.dk/annonceringsportalen

Hvem kan klage?
Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

Opsættende virkning
Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.

Søgsmål
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på e-mail grundvand@kk.dk
AfgørelserTilladelse
Publiceret 2023-02-01 09:09:00
Publiceret indtil 2023-02-24
Sgsnr. 2022-0342039
Ansvarlig Jord og Grundvand, Område for Miljø og Byliv, Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune