Header menu

Annonceringsportal

Forside

Midlertidig mellemdeponering af ren jord i renjordsdepot i ydre Nordhavn uden VVM

Officiel titel VVM-screening vedr. midlertidig mellemdeponering af op til 3,5 mio. tons jord på renjordsdepot i ydre Nordhavn
Bydele Østerbro
Emneord VVM-afgørelse (miljøpåvirkning)
Introtekst Forvaltningen har den 17.oktober 2022 modtaget en ansøgning om screening efter miljøvurderingsloven fra By og Havn I/S om mellem-deponering af op til 3,5 mio. tons ren jord til kote 25 m frem til 2028 på By og Havns renjordsdepot i Ydre Nordhavn. Ansøgningen er indsendt som en projektændring af det allerede godkendte projekt efter miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 13a
Beskrivelse
Forvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at den samlede påvirkning fra den midlertidige mellemdeponering på renjordsopfyldningen ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er omfattet af krav om ny miljøkonsekvensvurdering og tilladelse.

Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21, stk. 1.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Klagen skal indgives inden 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelse af afgø-relsen jf. § 51.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig in-teresse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisatio-ner, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen og har ved-tægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsente-rer mindst 100 medlemmer.

Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på https://naevne-neshus.dk/. Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digi-tale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Miljø- og Fødeva-reklagenævnet supportfunktion. Se mere herom på https://naevnenes-hus.dk/. Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal af-vise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er sær-lige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til den myndighed der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevareklage-nævnet. Information om klagegebyr kan findes på https://naevnenes-hus.dk/ under klagevejledning.Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen.
AfgørelserAfgørelsen
SupplerendeAnsøgningsskema
Publiceret 2023-02-02 10:48:00
Publiceret indtil 2023-03-03
Sgsnr. 2022-0321343
Ansvarlig Søren Ferdinand Hansen