Header menu

Annonceringsportal

Forside

Tilladelse til udførelse af 14 A-boringer til forundersøgelser forud for fremtidig etablering af M5 metrolinje

Officiel titel Tilladelse til udførelse af 14 A-boringer til forundersøgelser
Bydele Indre By Østerbro Amager Øst Amager Vest
Emneord Boringstilladelse
Introtekst Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til udførelse af 14 A-boringer efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven (LBK 5 af 03/01-2023). Metroselskabet I/S har d. 20/07-2023 ansøgt om udførelse af 14 A-boringer på diverse lokationer i København /1/. Formålet er at undersøge jordbunds- og grundvandsforhold forud for fremtidig etablering af ny M5 metrolinje. Boringerne ønskes udført i perioden september-november 2023. Boringerne forventes anvendt i op til tre år efter udførelse og sløjfes efter ophørt brug.
Beskrivelse I forbindelse med fremtidig etablering af en ny M5 metrolinje skal Metroselskabet udføre en første runde af jordbundsundersøgelser. Formålet er at klarlægge jordbunds- og grundvandsforholdene, hvor de kommende stationer og skakte forventes placeret. Den grundlæggende geologiske, geotekniske, hydrogeologiske og miljøtekniske information fra forundersøgelserne skal bruges af Metroselskabet til udarbejdelse af konceptuelt design og miljøkonsekvensrapport.

Forundersøgelserne laves ved at etablere og bibeholde en række boringer i op til tre år. Der er i forvejen givet tilladelse til at etablere 19 af boringerne (dok.nr. 2023-0322757-5 og dok.nr. 2023-0361151-1).

Denne tilladelse gælder udførelsen af 14 A-boringer med forskellige dybder (tabel 1). Boringerne udføres med 8? borerør med undtagelse af Ø0404, der udføres med 10? borerør. Dybe boringer filtersættes i det primære magasin fra 1 m under toppen af kalken til bunden af boringen. Korte boringer udføres til ca. 5 m u.t. og filtersættes i det sekundære magasin fra 2-5 m u.t. Boringerne udføres i perioden september-november 2023 og bibeholdes til måling af vandstand og prøvetagning i op til 3 år. Boringerne sløjfes efter ophørt brug. Boringerne etableres og sløjfes af Geo.

Område for Miljø og Byliv vurderer, at de ansøgte boringer kan udføres som beskrevet uden særlige vilkår.

Der er ingen Natura 2000-områder indenfor relevant afstand, som kan påvirkes af projektet. De arealer der påvirkes, udgør ikke egnede levesteder for bilag IV-arter, og der er heller ikke kendskab til forekomster af sådanne. WSP har på vegne af Metroselskabet udført naturundersøgelser af området for etablering af boring Ø1101-04 ved Prags Boulevard, som tidligere har været levested for den fredede grønbrogede tudse. WSP vurderer på den baggrund, at der i september 2023 ikke er hverken individer eller potentielt egnede yngle- og/eller rasteområder for grøn-broget tudse ved Prags Boulevard. Område for Miljø og Byliv accepterer denne vurdering. Der fældes ingen træer i forbindelse med projektet.

Dispensation for arbejde inden for fortidsmindebeskyttelseslinjer foreligger for boring Ø1902. Denne tilladelse gives med forbeholdet, at boringen først må etableres, når klagefristen for dispensationsafgørelsen er udløbet den 5. oktober 2023.

Område for Miljø og Byliv vurderer, at med de angivne vilkår i tilladelsen kan boringerne udføres uden uacceptable risici for miljøet og de omkringliggende arealer.

Hvis der er spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte Jord og Grundvand på grundvand@kk.dk eller ringe til vores kontaktcenter tlf. 33 66 56 00.

AfgørelserAfgørelse
Publiceret 2023-09-27 09:36:00
Publiceret indtil 2023-10-24
Sgsnr. 2023-0371338
Ansvarlig Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Miljø og Byliv, Jord og Grundvand