Header menu

Annonceringsportal

Forside

Afgørelse om at parkeringskælder og midlertidig grundvandssænkning beliggende Bådehavnsgade 59, København ikke er VVM-pligtig

Officiel titel Afgørelse om at parkeringskælder og midlertidig grundvandssænkning beliggende Bådehavnsgade 59, København ikke er VVM-pligtig
Bydele Vesterbro - Kongens Enghave
Emneord VVM-afgørelse (miljøpåvirkning)
Introtekst Forvaltningen har den 1. maj 2024 modtaget en VVM-ansøgning iht. Miljøvurderingsloven fra Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S. Ansøgningen er ændring af parkeringsanlæg og midlertidig grundvandssænkning. Forvaltningen vurderer at den samlede påvirkning af projektet ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse.
Beskrivelse
I forbindelse med projekteringen af parkeringskælderen blev det for at forbedre adgangsforhold til Stejlepladsen, samt for at lette adgangen til parkeringskælderen, besluttet at ændre projektet 
fra flere små parkeringskældre til én sammenhængende større kælder beliggende ud mod Bådehavnsgade. Kælderen blev samtidigt sænket for at alt forurenet jord under bygningen blev afgravet. 

Den samlede ændring har medført en parkeringskælder på ca. 6.000 m² med et kældergulv placeret omkring kote -2.00. Dette er en ændring i forhold til eksisterende projekt. Gennemførelse af den større og dybere kælder har medført et geoteknisk behov for midlertidigt at afsænke trykket i det primære grundvandsmagasin for at undgå risiko for bundbrud. Artelia har gennemført prøvepumpning og har projekteret igangsætning af en midlertidig sænkning af det primære grundvandsmagasin. Det er beregnet at sænkningen skal vare i ca. 8-12 måneder og at den samlede vandmængde vil være 340.000 m³. Udførelse af grundvandssænkningen sker via 6 indvindingsboringer placeret udenfor byggegruben. Rundt om bryggegruben etableres profil spunsvæg der føres til toppen af kalken. Ved udgravning af byggegruben vil der blive afgravet forurenede jordlag inde i gruben, mens forurenet sekundært grundvands indenfor gruben vil blive udledt efter vandbehandling. 

Grundvandet vil baseret på kendskab til forureningsgraden inden for projektområdet blive renset inden det udledes til recipient (Fiskehavnen nord for Stejlepladsen) eller spildevandskloak. 
Renseforanstaltningerne vil bestå af sedimentationscontainer, olieudskiller, sandfilter og kulfilter. 
AfgørelserAfgørelse
SupplerendeAnsøgning
Publiceret 2024-05-30 15:19:00
Publiceret indtil 2024-06-27
Sgsnr. 2024-0162825
Ansvarlig Teknik- og Miljøforvaltningen, BPM, OMB, enheden Virksomheder og VVM