Header menu

Annonceringsportal

Forside

Afgørelse om, at styret underboring ved Sluseholmen, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

Officiel titel Afgørelse om, at styret underboring ved Sluseholmen, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.
Bydele Vesterbro - Kongens Enghave Amager Vest
Emneord VVM-afgørelse (miljøpåvirkning)
Introtekst Afgørelse om, at styret underboring ved Sluseholmen, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.
Beskrivelse Hermed afgørelsen om, at styret underboring ved Sluseholmen, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 14. december 2023 modtaget en VVM-ansøgning fra HOFOR A/S om VVM-screening af miljøvurderingsloven bilag 2, punkt 10b) Anlægsarbejder i byzoner. Ansøgningen og ansøgningsskema med de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Projektet er beliggende ved Sluseholmen på matrikelnummer 180 (Eksercerpladsen) og 453a (Kongens Enghave) i 2450 København SV.

I forbindelse med udvidelse af Sydhavnen ønskes der fjernkøling til området. På sjællandsiden eksisterer HOFOR fjernkølecentral på Tietgensgade, hvor det vil være udfordrende at føre rørledninger fra Tietgensgade
i Sydhavnen. Med en efterspørgsel på fjernkøling i Sydhavnen, vil det også på sigt udfordre selve kapaciteten af kølecentralen på Tietgensgade. HOFOR fjernkøling har en matrikel på Amager, på den østlige side
af Sluseløbet, hvor der kan opføres et produktionsanlæg med ammoniakbaserede kompressorer.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Klagen skal indgives inden 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelse af afgørelsen jf. § 51. Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på https://naevneneshus. dk/ . Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet supportfunktion. Se mere herom på https://naevneneshus.dk/.

Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen,
fremsendes en begrundet anmodning herom til den myndighed der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Information om klagegebyr kan findes på https://naevneneshus.
dk/ under klagevejledning. Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder fra
offentliggørelse af afgørelsen.
AfgørelserAfgørelse
SupplerendeAnsøgning
Publiceret 2024-03-06 11:18:00
Publiceret indtil 2025-03-06
Sgsnr. 2024-0036245
Ansvarlig Teknik- og Miljøforvaltningen, BPM, OMB, enheden Virksomheder og VVM