Header menu

Annonceringsportal

Forside

Annonceringsportal

Vælg annonceringer efter emneord

Vælg annonceringer efter bydele

Abonnér på annonceringer

Vælg de bydele du ønsker at abonnere på.    Abonner

Nyeste annonceringer:

Her kan du læse de seneste afgørelser fra Teknik- og Miljøforvaltningen.


Landzonetilladelse

Annonceres fra 03-02-2023 indtil 03-03-2023

Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Bygninger har den 3. februar 2023 givet landzonetilladelse til byggeri i have 30 S på adressen Kardinalgangen 3 i H/F Prøvestenen.

Læs mere om Landzonetilladelse


Tilladelse til udledning af overfladevand fra permanent bro over Frederiksholms Kanal

Annonceres fra 02-02-2023 indtil 02-03-2023

Københavns Kommune, Teknik og Miljø, Vand & VVM meddeler, efter Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, tilladelse til udledning af overfladevand fra permanent bro over Frederiksholms Kanal.

Læs mere om Tilladelse til udledning af overfladevand fra permanent bro over Frederiksholms Kanal


Midlertidig mellemdeponering af ren jord i renjordsdepot i ydre Nordhavn uden VVM

Annonceres fra 02-02-2023 indtil 03-03-2023

Forvaltningen har den 17.oktober 2022 modtaget en ansøgning om screening efter miljøvurderingsloven fra By og Havn I/S om mellem-deponering af op til 3,5 mio. tons ren jord til kote 25 m frem til 2028 på By og Havns renjordsdepot i Ydre Nordhavn. Ansøgningen er indsendt som en projektændring af det allerede godkendte projekt efter miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 13a

Læs mere om Midlertidig mellemdeponering af ren jord i renjordsdepot i ydre Nordhavn uden VVM


Tilladelse til anvendelse af betonprodukter med additiver ved Sluseholmen

Annonceres fra 01-02-2023 indtil 24-02-2023

I forbindelse med etablering af 802 sekantpæle ønsker MT Højgaard at anvende en række betonprodukter, hvor der er tilsat en række additiver, MasterAir 22SB, MasterMatrix 101, MasterSet R433 og MasterEase 4010.

Læs mere om Tilladelse til anvendelse af betonprodukter med additiver ved Sluseholmen


Midlertidig oplag af rent jord på Kløverparken uden VVM

Annonceres fra 25-01-2023 indtil 23-02-2023

Forvaltningen har den 31. maj 2022 modtaget en VVM-ansøgning fra By og Havn A/S om etablering og drift af midlertidigt oplag af ca. 2 mio. tons ren jord (kategori 1) på Skanskas grund, Kløverparken, Prøvestensbroen/Prags Boulevard 1, forud for nyttiggørelse som opfyldningsmateriale i nyttiggørelsesprojektet Lynetteholm. Ansøgningen sker iht. miljøvurderingsloven (LBK nr. 1976 af 27/10/2021). Anlægget er omfattet af bilag 2, pkt. 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Læs mere om Midlertidig oplag af rent jord på Kløverparken uden VVM


Tidsbegrænset tilladelse til udledning af renset regnvand til Grønjordssøen

Annonceres fra 20-01-2023 indtil 17-02-2023

Der meddeles midlertidig tilladelse til udledning af renset regnvand til Grønjordssøen på Amager Fælled. Der har siden 2018 været en tiltagende udtørring af Grønjordsøen, som i længere perioder har været helt uden vand. Formålet med udledningen er at genskabe et vandspejl i søen til gavn for søens fugle og padder.

Læs mere om Tidsbegrænset tilladelse til udledning af renset regnvand til Grønjordssøen


Tilladelse til vandindvinding fra boring BRD269p35 i Lersøparken

Annonceres fra 18-01-2023 indtil 16-02-2023

Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til indvinding af grundvand efter § 20 i vandforsyningsloven (LBK nr. 602 af 10/05-2022) HOFOR A/S har d. 19. oktober 2022 ansøgt om tilladelse til oppumpning af grundvand fra boring BRD269p35, matr.nr. 6337b, Udenbys Klædebo Kvarter, København. Oppumpningen sker i forbindelse med etablering af undersøgelsesboringer som led i forundersøgelserne til Svanemøllen Skybrudstunnel.

Læs mere om Tilladelse til vandindvinding fra boring BRD269p35 i Lersøparken


Tilladelse til vandindvinding fra boring BRD258p5, Lersøparken

Annonceres fra 18-01-2023 indtil 15-02-2023

Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til indvinding af grundvand efter § 20 i vandforsyningsloven (LBK nr. 602 af 10/05-2022). HOFOR A/S har d. 19. oktober 2022 ansøgt om tilladelse til oppumpning af grundvand fra boring BRD258p5, matr.nr. 5431, Udenbys Klædebo Kvarter, København. Oppumpningen sker i forbindelse med etablering af undersøgelsesboringer som led i forundersøgelserne til Svanemøllen Skybrudstunnel.

Læs mere om Tilladelse til vandindvinding fra boring BRD258p5, Lersøparken


Tilladelse til 6 boringer v/ Nordsøvej 11, 2150 Nordhavn

Annonceres fra 18-01-2023 indtil 16-02-2023

I forbindelse med etablering af spildevandspumpe har HOFOR A/S ansøgt om udførelse af 6 A-boringer og prøvepumpning v/ Nordsøvej 11, matr.nr. 6220 og 6378, Udenbys Klædebo Kvarter, København. Formålet er at udføre geotekniske undersøgelser samt pumpeforsøg i nogle af boringerne. Herefter anvendes boringerne til tørholdelse af byggegruben frem til maj 2024. Boringerne udføres i februar 2023 og forventes sløjfet senest maj 2024.

Læs mere om Tilladelse til 6 boringer v/ Nordsøvej 11, 2150 Nordhavn


Tidsbegrænset udledningstilladelse til udledning af oppumpet grundvand ved Kalvebod Brygge

Annonceres fra 16-01-2023 indtil 13-02-2023

HOFOR har søgt om tilladelse til udledning af i 56.160 m3 oppumpet grundvand fra den udgravede skakt til Københavns Havn i relation til etablering af den kommende skybrudstunnel ved Kalvebod Brygge.

Læs mere om Tidsbegrænset udledningstilladelse til udledning af oppumpet grundvand ved Kalvebod Brygge


§ 19-tilladelse til anvendelse af Zetag 4110 til flokkulering i forbindelse med udførelse af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Annonceres fra 16-01-2023 indtil 15-02-2023

HOFOR A/S har søgt om brug af produktet Zetag 4110 i forbindelse med udførelse af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel. Tunnelarbejdet forventes opstartet i januar 2023 og afsluttet i 2023. Zetag 4110 er et flokkuleringsmiddel, der anvendes i forbindelse med genbrug af bentonit til tunnelering.

Læs mere om § 19-tilladelse til anvendelse af Zetag 4110 til flokkulering i forbindelse med udførelse af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel


Lønstrupvej - Nedlæggelse af 2 delstrækninger af offentlig vej

Annonceres fra 20-12-2022 indtil 14-02-2023

Københavns Kommune har besluttet, at lade den del af Lønstrupvej som i dag er delvist anlagt som en del af skolegården hørende til Damhusengens Skole nedlægge som offentlig vej.

Læs mere om Lønstrupvej - Nedlæggelse af 2 delstrækninger af offentlig vej


Miljøzone - Forbud mod dieseldrevne personbiler uden partikelfilter fra 1. oktober 2023.

Annonceres fra 16-12-2022 indtil 01-01-2024

Borgerrepræsentationen har den 15. december 2022 truffet afgørelse om, at også dieseldrevne personbiler skal have partikelfilter for at køre i Miljøzonen fra 1. oktober 2023.

Læs mere om Miljøzone - Forbud mod dieseldrevne personbiler uden partikelfilter fra 1. oktober 2023.