Header menu

Annonceringsportal

Forside

Annonceringsportal

Vælg annonceringer efter emneord

Vælg annonceringer efter bydele

Abonnér på annonceringer

Vælg de bydele du ønsker at abonnere på.    Abonner

Nyeste annonceringer:

Her kan du læse de seneste afgørelser fra Teknik- og Miljøforvaltningen.


Afgørelse om at etablering af nødstrømsanlæg tilknyttet renseanlæg Lynetten ikke er VVM-pligtigt

Annonceres fra 17-08-2022 indtil 14-09-2022

Forvaltningen har den 26. juni 2022 modtaget en VVM-ansøgning fra Biofos A/S om etablering af nødstrømanlæg i tilknytning til renseanlæg Lynetten beliggende matr. nr. 577, Christianshavns Kvarter, København. Forvaltningen vurderer , at den samlede påvirkning fra anlægget ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse.

Læs mere om Afgørelse om at etablering af nødstrømsanlæg tilknyttet renseanlæg Lynetten ikke er VVM-pligtigt


§ 27 stk. 2-tilladelse til påvirkning af forurenet havnesediment i forbindelse med sandcapping af Skudehavnen

Annonceres fra 17-08-2022 indtil 14-09-2022

WSP har på vegne af By & Havn den 2. juni 2022 søgt om tilladelse til at påvirke forurenet havnesediment i forbindelse med sandcapping af Skudehavnsbassinet med henblik på, både mekanisk og kemisk, at indkapsle det underliggende forurenede sediment fra vandet.

Læs mere om § 27 stk. 2-tilladelse til påvirkning af forurenet havnesediment i forbindelse med sandcapping af Skudehavnen


Tilladelse til udledning af grundvand til køling af ATP huset, Langelinie, til Københavns Havn

Annonceres fra 16-08-2022 indtil 14-09-2022

GEO har den 23. november 2021 på vegne af ATP-ejendomme ansøgt tidsbegrænset tilladelse, som er en forlængelse af eksisterende tilladelse af 1. november 2016 (sagsnr. 2016-0374364) til udledning af oppumpet grundvand fra grundvandskølingsanlæg.

Læs mere om Tilladelse til udledning af grundvand til køling af ATP huset, Langelinie, til Københavns Havn


Screeningsafgørelse om at udvidelse af arbejdstid ved Ny Ellebjerg station er omfattet af krav om miljøvurdering

Annonceres fra 15-08-2022 indtil 13-09-2022

Københavns Kommune har den 15. august 2022 truffet screeningsafgørelse om, at udvidelse af arbejdstiden for etablering af sidste etape af omstigningsområdet ved Ny Ellebjerg station kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet og således forudsætter en tilladelse efter miljøvurderingslovens § 15 og udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Læs mere om Screeningsafgørelse om at udvidelse af arbejdstid ved Ny Ellebjerg station er omfattet af krav om miljøvurdering


Tilladelse til infiltration af vand ved Nordhavn station

Annonceres fra 15-08-2022 indtil 13-09-2022

På ABNT skal der etableres en betonkonstruktion til beskyttelse af en gammel muret kloakledning ved Århusgade (spor 61 ? Lersøsporet), som kræver midlertidig grundvandssænkning og infiltration i det sekundære magasin. Infiltrationen foregår fra august ? oktober 2022.

Læs mere om Tilladelse til infiltration af vand ved Nordhavn station


Tilladelse til udførelse af 2 A-boringer ved Grønnemo-se Allé 48, 2400 København NV, matr.nr. 7000b

Annonceres fra 11-08-2022 indtil 09-09-2022

HOFOR A/S har d. 21. juli 2022 ansøgt om udførelse af to A-boringer på Grønnemose Allé 48, 2400 København NV, 7000b Emdrup Kvarter, København. Boringerne er en del af forundersøgelserne til Svanemøl-len Skybrudstunnel. Boringerne udføres i perioden september 2022 ? juni 2023, og sløjfes i 2030.

Læs mere om Tilladelse til udførelse af 2 A-boringer ved Grønnemo-se Allé 48, 2400 København NV, matr.nr. 7000b


Tilladelse til udførsel af 4 A-boringer ved Ryvangs Allé og Gammel Vartov Vej, 2100 København Ø

Annonceres fra 11-08-2022 indtil 09-09-2022

HOFOR A/S har d. 21. juli 2022 ansøgt om udførelse af 4 A-boringer på Ryvangs Allé og Gammel Vartov Vej, 2900 Hellerup, matr.nr. 7000do, 7000bp og 7000ds, Udenbys Klædebo Kvarter, København. Boringerne udføres i forbindelse med forundersøgelser til etablerin-gen af Svanemøllen Skybrudstunnel. Boringerne udføres i perioden september 2022-juni 2023, og sløjfes i 2030.

Læs mere om Tilladelse til udførsel af 4 A-boringer ved Ryvangs Allé og Gammel Vartov Vej, 2100 København Ø


Tilladelse til betonprodukter

Annonceres fra 09-08-2022 indtil 07-09-2022

I forbindelse med etablering af det nye concourse område ved Ny Ellebjerg station, skal Metroselskabets I/S entreprenører Per Aarsleff A/S og Aarsleff Rail A/S anvende en række betonprodukter til at etablere blandt andet fundamentspæle og sekantpæle.

Læs mere om Tilladelse til betonprodukter


Tilladelse til infiltration af oppumpet grundvand ved Damhusåen Renseanlæg

Annonceres fra 09-08-2022 indtil 07-09-2022

Nordiq Group A/S har på vegne af BIOFOS A/S den 10. juni 2022 frem-sendt ansøgning til Område for Miljø og Byliv om tilladelse til udførelse af infiltrationsboringer samt midlertidig infiltration af 750.000 m3 grundvand ved Vandlinjen, på Parkstien 10, matrikel nr. 2650a, Vigerslev, København og matr.nr. 1922, Valby, København.

Læs mere om Tilladelse til infiltration af oppumpet grundvand ved Damhusåen Renseanlæg


Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand ved Damhusåen Renseanlæg

Annonceres fra 09-08-2022 indtil 07-09-2022

Nordiq Group A/S har på vegne af BIOFOS A/S den 10. juni 2022 frem-sendt ansøgning til Område for Miljø og Byliv om tilladelse til udførelse af boringer og midlertidig grundvandssænkning på Parkstien 10, 2450 København SV, matr.nr. 2650a, Vigerslev, København og matr.nr. 1922, Valby, København. Der ønskes tilladelse til bortledning af op til 750.000 m3 grundvand fra Vandlinjen - BIOFOS.

Læs mere om Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand ved Damhusåen Renseanlæg


Tilladelse til 5 boringer til prøvepumpning og monite-ring ved Havneholmen 2-4

Annonceres fra 08-08-2022 indtil 06-09-2022

Hasbo Drilling and Water Engineering har på vegne af KPC Køben-havn A/S d. 20. juni 2022 ansøgt om udførelse af 5 A-boringer på Havneholmen 2-4, 2450 København SV, matr.nr. 1647 og 7000d, Udenbys Vester Kvarter, København. Formålet er at foretage en hy-drogeologisk undersøgelse med pumpeforsøg forud for en grund-vandssænkning. Boringerne udføres i juli 2022, og forventes sløjfet i juli 2023.

Læs mere om Tilladelse til 5 boringer til prøvepumpning og monite-ring ved Havneholmen 2-4


Tilladelse til at udføre boringer på Refshaleøen

Annonceres fra 05-08-2022 indtil 05-09-2022

I forbindelse af jordbunds og miljøundersøgelser på Refshaleøen ønsker grundejer, By og Havn at udføre en række boringer til formålet.

Læs mere om Tilladelse til at udføre boringer på Refshaleøen


Tilladelse til udledning til Nordre Landkanal

Annonceres fra 03-08-2022 indtil 01-09-2022

Hölscher Jensen A/S har ansøgt på vegne af Metroselskabet. Der er ansøgt hos miljømyndigheden i Københavns Kommune om tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til vandløbet Nordre Landkanal.

Læs mere om Tilladelse til udledning til Nordre Landkanal


Tilladelse til 4 boringer og prøvepumpning

Annonceres fra 01-08-2022 indtil 29-08-2022

I forbindelse med klimatilpasning ved Bispebjerg Bakke, ønsker Københavns Kommune, Mobilitet, Klimatilpasning og Byrumsvedligehold (MKB) at undersøge grundvandsforholdene ved Bispebjerg Bakke.

Læs mere om Tilladelse til 4 boringer og prøvepumpning


Tilladelse til udførelse af 2 forundersøgelsesboringer for ATES anlæg

Annonceres fra 01-08-2022 indtil 29-08-2022

AP Pension ønsker at undersøge muligheden for at etablere et grundvandsvarmelageringsanlæg (ATES) i forbindelse med deres kontorbyggeri ved Marmormolen 1.

Læs mere om Tilladelse til udførelse af 2 forundersøgelsesboringer for ATES anlæg


Tilladelse til mellemoplagring af jord på matr.nr. 998 Udenbys Klædebo Kvarter, Ved Sporsløjfen 10, 2100 København Ø

Annonceres fra 01-08-2022 indtil 30-08-2022

Område for Miljø og Byliv har givet AARSLEFF RAIL A/S tilladelse til at mellemoplagre jord i forbindelse med etablering af en ny Svanemøllen Omformerstation på matr.nr. 998 Udenbys Klædebo Kvarter, Ved Sporsløjfen 10, 2100 København Ø.

Læs mere om Tilladelse til mellemoplagring af jord på matr.nr. 998 Udenbys Klædebo Kvarter, Ved Sporsløjfen 10, 2100 København Ø


§ 19 tilladelse uden vilkår til anvendelse af cementgrout

Annonceres fra 29-07-2022 indtil 26-08-2022

I forbindelse med nedlukning af grundvandskontrollen på metrobyggepladserne kan der være behov for at tætne overgangen mellem metrotunnel og metroskakte, tunneløjne. Der er tidligere meddelt tilladelse til at anvende polyurethanproduktet Carbopur til formålet. For at begrænse anvendelsen af Carbopur ønsker Tunn3l JV I/S at anvende cementgrout til formålet.

Læs mere om § 19 tilladelse uden vilkår til anvendelse af cementgrout


Tilladelse til 5 boringer ved Nordhavns station/Århusgade

Annonceres fra 27-07-2022 indtil 24-08-2022

Metroselskabet I/S har d. 25/7-2022 ansøgt om udførelse af 5 A-boringer på matrikel nr. 6317b, Udenbys Klædebo Kvarter, København. Formålet er at overvåge grundvandsstand og kvalitet i forbindelse med den kommende infiltration ved ABNT (afsluttende banearbejde ved Nordhavn Station). Boringerne udføres i august 2022, og sløjfes i oktober 2022.

Læs mere om Tilladelse til 5 boringer ved Nordhavns station/Århusgade


Tilladelse til anvendelse af Hydraul-EZ i Hans Tavsens Gade

Annonceres fra 27-07-2022 indtil 24-08-2022

HOFOR Vand København A/S har den 15. juli 2022 ansøgt om tilladelse til brug af produktet HYDRAUL-EZ® ved udførelse af styret underboring i Hans Tavsensgade.

Læs mere om Tilladelse til anvendelse af Hydraul-EZ i Hans Tavsens Gade


Tilladelse til 3 forundersøgelsesboringer ved Holmens Kanal 2, 1060 København K, Vingårdsstræde 3, 1070 København K og Laksegade 8, 1063 København K

Annonceres fra 25-07-2022 indtil 23-08-2022

GEO har på vegne af Holmens Kanal ApS, c/o Citco (Denmark) ApS d. 9. juni 2022 ansøgt om udførelse af 3 A-boringer på Holmens Kanal 2, 1060 København K, matr.nr. 7000i, Øster Kvarter, Vingårdsstræde 3, 1070 København K, matr.nr. 7000i, Øster Kvarter og Laksegade 8, 1063 København K, matr.nr. 7000m, Øster Kvarter, København. Formålet er at pejle grundvandsstanden forud for udgravning af kælder på matr.nr. 435 og 438, Øster Kvarter, København. Boringerne udføres i juli-august 2022, og sløjfes i 2025.

Læs mere om Tilladelse til 3 forundersøgelsesboringer ved Holmens Kanal 2, 1060 København K, Vingårdsstræde 3, 1070 København K og Laksegade 8, 1063 København K