Header menu

Annonceringsportal

Forside

Annonceringsportal

Vælg annonceringer efter emneord

Vælg annonceringer efter bydele

Abonnér på annonceringer

Vælg de bydele du ønsker at abonnere på.    Abonner

Nyeste annonceringer:

Her kan du læse de seneste afgørelser fra Teknik- og Miljøforvaltningen.


Tilladelse til tidsbegrænset udledning af rent ilt grundvand

Annonceres fra 21-10-2020 indtil 10-11-2020

I henhold til lov om miljøbeskyttelse § 28 stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 meddeles hermed tilladelse til udledning til grøftesystemet på Kalvebod Fælled fra byg-gefelt, der er beliggende i Ørestad. Udledning består rent og iltet grundvand fra grundvandssænkning. Udledning sker i et udledningspunkt.

Læs mere om Tilladelse til tidsbegrænset udledning af rent ilt grundvand


Nordhavnstunnel, Tidsbegrænset tilladelse til udledning af vand til Svanemøllebugten i forbindelse med udførelse af geotekniske boringer på vandareal

Annonceres fra 21-10-2020 indtil 18-11-2020

Område for Miljø og Byliv, Vand og VVM meddeler udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 for udledning af vand til Svanemøllebugten i forbindelse med udførelse af geotekniske boringer på vandareal i forbindelse med etablering af Nordhavnstunnel

Læs mere om Nordhavnstunnel, Tidsbegrænset tilladelse til udledning af vand til Svanemøllebugten i forbindelse med udførelse af geotekniske boringer på vandareal


Tilladelse til brug af MC Montan Injekt TR-X til tætning af tunnelkonstruktioner

Annonceres fra 20-10-2020 indtil 17-11-2020

Metroselskabet I/S (herefter Metroselskabet) har på vegne af TUNN3L JV I/S (herefter TUNN3L) ansøgt om tilladelse til test af produktet MC Montan Injekt TR-X fra McBauchemie til tætning af tunnelkonstruktion i forbindelse med etablering af metro til Sydhavnen. TUNN3L har oplyst, at i første omgang ønskes produktet anvendt i test til vurdering af hvilket produkt der er mest effektivt som tætningsma-teriale efter tunnelboringen er udført og efter udførelse af ?secondary grouting?, hvor der anvendes groutprodukter, som Område for Miljø og Byliv (tidligere Center for Miljøbeskyttelse) har meddelt tilladelse til at anvende.

Læs mere om Tilladelse til brug af MC Montan Injekt TR-X til tætning af tunnelkonstruktioner


Vilkårsændringer til midlertidig bortledningstilladelse ved Islands Brygge 52, 2300 Kbh. S

Annonceres fra 19-10-2020 indtil 16-11-2020

BlemJesse ApS har på vegne af Condor Islands Brygge P/S anmodet om vilkårsændring af analyse-programmet i bortledningstilladelsen for Islands Brygge 52. Derudover ønskes tilladelsen forlænget til 31. marts 2021 og styringsniveau i MON4 justeret

Læs mere om Vilkårsændringer til midlertidig bortledningstilladelse ved Islands Brygge 52, 2300 Kbh. S


Vilkårændringer vedr. analysefrekvens i infiltrationstilladelse ved Islands Brygge 52

Annonceres fra 19-10-2020 indtil 16-11-2020

BlemJesse ApS har på vegne af Condor Islands Brygge P/S anmodet om vilkårsændring af analyseprogrammet i infiltrationstilladelsen for Islands Brygge 52. Derudover ønskes tilladelsen forlænget til 31. marts 2021.

Læs mere om Vilkårændringer vedr. analysefrekvens i infiltrationstilladelse ved Islands Brygge 52


Tilladelse til indbygning af klasse 0/1 jord fra Cox Orangevej, matr.nr. 2355b Valby på Kraftværksvej 31, matr.nr. 536 Amagerbros Kvarter

Annonceres fra 14-10-2020 indtil 12-11-2020

Område for Miljø og Byliv har givet Amager Ressource Center tilladelse til at genanvende ren jord i forbindelse med opfyldning af fundamenthuller efter fjernelse af kælderfundamenter fra det gamle Amagerværk.

Læs mere om Tilladelse til indbygning af klasse 0/1 jord fra Cox Orangevej, matr.nr. 2355b Valby på Kraftværksvej 31, matr.nr. 536 Amagerbros Kvarter


Tilladelse til brug af produkterne Hydraul-Ez, REL-PAC og Drill-Terge til styrede underboringer ved Svanemølle og Amagerværket

Annonceres fra 14-10-2020 indtil 12-11-2020

NCC A/S har ansøgt om tilladelse til brug af produkterne HYDRAUL-EZ®, REL-PAC og Drill-Terge til brug ved udførelse af flere styrede underboring ved hhv. Svanemølle Kbst. og Amagerværket. Energinet er i gang med at udbygge el-nettet og har ved udvalgte lokaliteter brug for udførsel af styrede underboringer til ledningstracéet. Arbejdet foregår i perioden oktober 2020 ? maj 2021.

Læs mere om Tilladelse til brug af produkterne Hydraul-Ez, REL-PAC og Drill-Terge til styrede underboringer ved Svanemølle og Amagerværket


Tilladelse til opbevaring af acetone

Annonceres fra 14-10-2020 indtil 12-11-2020

Område for Miljø og Byliv meddeler tilladelse efter § 19, stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven til oplag af acetone i 2.000 l tank og til fremføring af acetonen igennem underjordisk rør til Niels Bohr bygningen.

Læs mere om Tilladelse til opbevaring af acetone


Tilladelse til mellemdeponering og genanvendelse af lettere forurenet jord på Frederikssundsvej 6-10/Lygten 1, matr.nr. 6bq Utterslev

Annonceres fra 13-10-2020 indtil 11-11-2020

Område for Miljø og Byliv har givet Byggeri København tilladelse til at mellemdeponere og genanvende lettere forurenet jord i forbindelse med opførelse af Kampsportens Hus.

Læs mere om Tilladelse til mellemdeponering og genanvendelse af lettere forurenet jord på Frederikssundsvej 6-10/Lygten 1, matr.nr. 6bq Utterslev


Tilladelse til opretholdelse af boring B/CPT/1 ved Svaneknoppen 1, Nordhavn

Annonceres fra 09-10-2020 indtil 06-11-2020

Boringen er tidligere anmeldt som B-boring. Boringen ønskes ændret til A-boring da den opretholdes indtil 2021, bl.a. for at udføre en kort-varig prøvepumpning i boringen i forbindelse med omlægning af trykledning ved Svanemøllehavnen, samt muligvis til en efterfølgende grundvandssænkning.

Læs mere om Tilladelse til opretholdelse af boring B/CPT/1 ved Svaneknoppen 1, Nordhavn


Ændring af vilkår om analyseparametre for vandprøver i miljøgodkendelse af nyttiggørelse af overskudsjord til opfyldning af ØTC-bassin i Nordhavn

Annonceres fra 08-10-2020 indtil 06-11-2020

Ændring af vilkår om analyseparametre for vandprøver fra ØTC-bassin. Kviksølv, TBT og phenol udgår af analyseprogrammet.

Læs mere om Ændring af vilkår om analyseparametre for vandprøver i miljøgodkendelse af nyttiggørelse af overskudsjord til opfyldning af ØTC-bassin i Nordhavn


Tilladelse til anvendelse af Sika I-flow ved Havneholmen afgreningskammer

Annonceres fra 02-10-2020 indtil 30-10-2020

Forud for break-in med tunnelboremaskinerne ved Havneholmen afgreningskammer ønsker Metroselskabets entreprenør Tunn3l JV I/S at forstærke jorden (groute) og for at sikre at grouten kan komme ordentligt ud i sprækkerne, anvendes produktet SIKA IFlow-1.

Læs mere om Tilladelse til anvendelse af Sika I-flow ved Havneholmen afgreningskammer


Tilladelse til udledning af overfladevand fra cykelrute

Annonceres fra 01-10-2020 indtil 27-10-2020

I henhold til lov om miljøbeskyttelse § 28 stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 meddeles tilladelse til permanent udledning og nedsivning fra strækning af cykelrute. Udledning og nedsivning består udelukkende af overfladevand fra cykelstien.

Læs mere om Tilladelse til udledning af overfladevand fra cykelrute


Vilkårsændringer til infiltrationstilladelse ved Gl. Kalkbrænderivej

Annonceres fra 30-09-2020 indtil 28-10-2020

HOFOR har forespurgt om pejlefrekvensen, og på den baggrund er der meddelt nyt vilkår med præcisering af pejlefrekvenserne i moniteringsboringerne.

Læs mere om Vilkårsændringer til infiltrationstilladelse ved Gl. Kalkbrænderivej


Tilladelse til anvendelse af produkter fra WEBAC til tætning

Annonceres fra 28-09-2020 indtil 26-10-2020

Per Aarsleff ønsker at anvende en række produkter fra WEBAC til at tætne sekantpælevægge og ankerboringer i forbindelse med etableringen af nyt Statens Naturhistorisk Museum for Vejdirektoratet/Bygningsstyrelsen

Læs mere om Tilladelse til anvendelse af produkter fra WEBAC til tætning


Tilladelse til genanvendelse af jord i Kulbaneparken

Annonceres fra 25-09-2020 indtil 27-10-2020

I forbindelse med etablering af ny bydelspark i Kulbaneparken har Orbicon I WSP på vegne af Områdefornyelsen Kulbanekvarteret i Københavns Kommune søgt om tilladelse til genanvendelse af jord.

Læs mere om Tilladelse til genanvendelse af jord i Kulbaneparken


Tilladelse til mellemdeponering og genanvendelse af ren og lettere forurenet jord på Enghavevej 76/Sønder Boulevard 133. Matr.nr. 1498 Udenbys Vester Kvarter

Annonceres fra 25-09-2020 indtil 23-10-2020

Område for Miljø og Byliv har givet Q8 Danmark A/S tilladelse til at mellemdeponere og genanvende ren og lettere forurenet jord i forbindelse med oprensning af benzinforurening og efterfølgende retablering af udgravning.

Læs mere om Tilladelse til mellemdeponering og genanvendelse af ren og lettere forurenet jord på Enghavevej 76/Sønder Boulevard 133. Matr.nr. 1498 Udenbys Vester Kvarter


Tilladelse til genanvendelse og mellemdeponering af lettere forurenet jord på jord på matr. nr. 6157a og 1078a Udenbys Klædebo Kvarter, København, del af Østre Gasværksgrunden

Annonceres fra 18-06-2020 indtil 11-11-2020

Center for Miljøbeskyttelse har givet § 19 tilladelse til at mellemdeponere og genanvende lettere forurenet jord i forbindelse med med etablering af forsyningsledninger og regnvandsledning på del af Østre Gasværksgrunden

Læs mere om Tilladelse til genanvendelse og mellemdeponering af lettere forurenet jord på jord på matr. nr. 6157a og 1078a Udenbys Klædebo Kvarter, København, del af Østre Gasværksgrunden